افزایش صادرات از طریق  تربیت افراد متخصص در چرخه صادرات و ایجاد، تقویت، توانمند سازی و توسعه  شرکت های مدیریت صادرات استان اصفهان

دوره ای بین 6 تا 9 ماه که با هدف توانمندی سازی فرد یا تیم یا شرکت مستعد جهت تبدیل شدن به افراد موثر در انجام صادرات یا ایجاد و تقویت شرکت های مدیریت صادرات در مرکز توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان اجرا می گردد.

افراد یا تیم ها (2 تا 3 نفر) شامل استارتاپ ها و شرکت ها نوپا و دارای ایده و طرح های صادراتی درخواست خود را از طریق سایت ثبت خواهند کرد. پذیرش در هردوره شش ماه یک مرتبه خواهد بود. تعداد افراد یا تیم های پذیرش شده در هر دوره با توجه به ظرفیت با نظر مدیر توسعه کسب و کار اتاق تعیین می گردد. نحوه ارزیابی افراد یا تیم های متقاضی متناسب با آیین نامه شتاب دهنده خواهد بود.

میزان هزینه پرداختی و ضمانت لازم برای پذیرش در یک دوره شتابدهی از طرف خدمت گیرنده مطابق مصوبه اتاق بازرگانی اصفهان و در یک تفاهم نامه در هر سال مشخص می گردد.

فرد یا تیم پس از پایان دوره شتابدهی توسط 3 نفر داور -متشکل از نماینده هیئت رییسه در مرکز، یک نفر به انتخاب رییس مرکز توسعه کسب و کار، و مدیر مرکز شتابدهنده- طبق معیارهای مصوب اتاق بازرگانی اصفهان ارزیابی می گردد. متناسب با ارزیابی و در صورت کسب شاخص های کیفی و امتیازات، جوایزی به تیم ها اختصاص می یابد و همچنین استارتاپ ها جهت برندینگ و معرفی در رسانه های اتاق بازرگانی معرفی می گردند.